+36-70-518-8205 seregtox@gmail.com

Adatkezelés tájékoztató

1.BEVEZETÉS: A www.seregtox.hu honlap üzemeltetője Kosaras Szabolcs (székhelye: 8111 Seregélyes Fő utca 176. Asz: 56541452-1-27, képviseli: Kosaras Szabolcs ügyvezető, továbbiakban: mint Adatkezelő), az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat, a megrendelőit és az üzleti partnereit a Honlapon történő és az általa nyújtott szolgáltatással összefüggő adatkezelésekkel kapcsolatban, az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint Európai Parlament és a Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679. számú rendeletével (továbbiakban: GDPR) összhangban. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a partnerei, felhasználói, megrendelői és minden egyéb Érintett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Kosaras Szabolcs e. v.  adatkezelései során betartja a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság iránymutatásait, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos hatályos jogszabályokat, így különösen az alábbiakat: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv (Elker. tv.), az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. (Eht), az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: GDPR).

  1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

2.1. Honlap: www.seregtox.hu domain alatt elérhető tartalom és szolgáltatások összessége, ahol a Felhasználók az Adatkezelő tevékenységéről szerezhetnek információkat. A honlap olyan linkeket is tartalmaz, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a felhasználók tájékoztatását szolgálják. Kérjük az Érintetteket, hogy tekintsék át ezen weboldalak adatkezelési tájékoztatóját, mielőtt a személyes adataikat az adott weboldalon megadják. 2.2. Érintett: az adatkezelés során azonosított vagy azonosítható természetes személy. Az Adatkezelő megrendelői, üzleti partnerei, beszállítói, a Honlapot látogató Felhasználók és mindazok, akiknek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli. 2.3. Üzleti partner: Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló személyek, beszállítók. 2.4. Megrendelő: az Adatkezelő szolgáltatásait megrendelő személy. 2.5. Felhasználó: a honlapot használó személy. A honlap szolgáltatásait csak 18 éven felüli személyek vehetik igénybe. 2.6. Személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 2.7. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. 2.8. Adatkezelő: a Kosaras Szabolcs e.v. (székhelye:8111 Seregélyes Fő utca 176. ), aki az adatkezelés célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntést meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 2.9. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. 2.10. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő nevében személyes adatot kezel. 2.11. Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 2.12. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. 2.13. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 2.14. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges. 2.15. Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 2.16. Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő jogos indokok indokolják, amelyek előbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 2.17. Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele. 2.18. Harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 2.19. Adatkezelési tájékoztató: tekintettel arra, hogy az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vételével, a Honlap látogatásával, valamint az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatba kerülő személyekkel az Érintettek és az Adatkezelő között szerződés jön létre, amellyel kapcsolatban megvalósuló személyes adat kezelésekről Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatóval tájékoztatja a jogszabályoknak megfelelően az Érintetteket. Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben az adatkezelésben érdemi változás történik, jelen adatkezelési tájékoztatót 15 napon belül módosítja és a Honlapon közzéteszi. Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az Adatkezelővel történő szerződéskötéssel és a Honlapra történő belépéssel, funkcióinak használatával minden további jognyilatkozat nélkül tudomásul veszik a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

  1. ADATKEZELÉSEINK

Társaságunk adatkezelései az alábbi GDPR 6. cikk (1) bekezdése által biztosított jogalapokon történhet: az a) pont szerint az Érintett tájékoztatást követően, hozzájárulását adta (a továbbiakban: Hozzájárulás) személyes adatainak egy vagy több célból történő kezeléséhez. a b) pont szerint, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Szerződés teljesítése), amelyben az Érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. a c) pont szerint, az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (továbbiakban: Jogi kötelezettség) a d) pont szerint az adatkezelés az Érintett vagy egy másik személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (továbbiakban: Létfontosságú érdek) az e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (továbbiakban: Közérdek) az f) pont szerint az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (továbbiakban: Jogos érdek). 3.1. Céges megrendelőink, üzleti partnereink, beszállítóink kapcsolattartóinak adatkezelése: Érintettek köre: céges megrendelőink, üzleti partnereink, beszállítóink kapcsolattartói Adatkezelés célja:

  1. a) szerződés teljesítése, b) kapcsolattartás, igény- és jogérvényesítés Kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, beosztás

Az adatkezelés jogalapja:

  1. a) esetben: GDPR 6. cikk (1) bek. b)pont szerződés teljesítése b) esetben: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont jogos érdek Az adatok forrása: céges megrendelőink, üzleti partnereink, beszállítóink

Adattörlés időpontja: a szerződés megszűnését követő 5 év. Amennyiben az adatok a szerződés részét képezik, a számviteli törvény által előírt megőrzési idő leteltével, azaz a szerződés megszűnésétől számított 8 év elteltével töröljük az adatokat. Adattovábbítás: nem történik. 3.2. Állásra jelentkezők személyes adatainak kezelése: Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a cégünkhöz történő önéletrajz vagy álláspályázat megküldésével automatikusan hozzájárulnak személyes adataik toborzási, állásajánlattételi, kapcsolattartási célból kezeléséhez, tárolásához és ahhoz, hogy a megadott elérhetőségeikre üzeneteket küldjünk. Az adatkezeléshez történő hozzájárulást bármikor visszavonhatja a seregtox@gmail.com  e-mail címre megküldött nevét, lakcímét és e-mail címét tartalmazó üzenetével. Ilyen esetben a megadott adatok alapján Önt beazonosítjuk és az Ön összes elektronikus és papír alapon tárolt adatát töröljük. Amennyiben Ön álláshirdetésre jelentkezik, az Ön által megadott személyes adatokat az állás betöltéséig kezeljük, azt követően azonnal töröljük, kivéve, ha Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy jövőbeni állásajánlat küldése céljából további egy évre önéletrajzát adatbázisunkba lementsük. Az egy év leteltével ismét hozzájárulását fogjuk kérni a további adatkezeléshez, amennyiben nem válaszol, vagy nem kívánja a további adatkezelést, önéletrajzát adatbázisunkból törölni fogjuk. Érintettek köre: állásra jelentkezők Adatok forrása: állásra jelentkezők bocsátják rendelkezésünkre. Kezelt adatok köre: önéletrajzban megadott adatok (név, telefonszám, lakcím, e-mail cím, születési hely, idő, állampolgárság, fotó, nyelvtudás, jogosítvány típusa, iskolai végzettség, munkahelyek, szakmai tapasztalatok, hobbi, stb) Adatkezelés célja: kapcsolattartás, ajánlattétel Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás Adattovábbítás: nem történik. Az állás betöltését követően az állásra jelentkező által megadott e-mail címen értesítjük az Érintetteket, hogy kívánunk-e munkaviszonyt létesíteni velük vagy sem. Akivel munkaviszonyt létesítünk, annak a személyes adatait a munkavállalóinkra vonatkozó adatkezelési tájékoztatónkban meghatározottak szerint kezeljük. 3.3. Megrendelőink, ügyfeleink adatbázisában szereplő adatok kezelése: Társaságunk jellemzően információ-technológiai szaktanácsadást, adatfeldolgozást és egyéb információ-technológiai, valamint web-hoszting szolgáltatást nyújt ügyfelei részére. Szolgáltatásaink nyújtása során vagy azzal összefüggésben természetes személyek személyes adatai hozzáférhetővé válhatnak számunkra. Ebben az esetben kérjük ügyfeleinket, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat bocsássák az érintettek rendelkezésére. Érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik ügyfeleinkkel kapcsolatba kerültek és személyes adataikat ügyfeleink rendelkezésére bocsátották. Adatok forrása: ügyfeleink Kezelt adatok köre: mindazon személyes adatok, amelyeket az Érintettek ügyfeleink rendelkezésére bocsátottak. Kérjük ügyfeleinket, hogy amennyiben a szolgáltatás természete megengedi, a személyes adatokat álnevesítsék vagy anonimizálják. Adatkezelés célja: web-hoszting, adatfeldolgozói, információ-technológiai és egyéb szolgáltatások nyújtása. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítése Adattovábbítás: nem történik. Adattörlés ideje: a szerződés megszűnését követő 5 év.

  1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK:

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve – a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén – törlését, korlátozását, visszavonását, továbbá bizonyos esetekben tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelő az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó minden információt és tájékoztatást tömören, átláthatóan, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja. A tájékoztatáshoz való jog írásban gyakorolható. Az Érintett részére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. Hozzáféréshez való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, milyen személyes adatokat, milyen célra, mennyi ideig kezeli, kinek adja át, honnan származnak, ezzel kapcsolatban milyen jogai vannak. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül adja meg a tájékoztatást. Helyesbítés joga: Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Törléshez való jog: Az Érintett az alábbi indokok fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, a személyes adatokat jogellenesen kezelték, a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme céljából szükséges. A tiltakozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha arra kizárólag Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve a profilalkotást. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő jogos indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett jogaival, szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. Az Adatkezelő a tiltakozást a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja és erről az Érintettet 30 napon belül tájékoztatja. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését, az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más természetes személy vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Unió, illetve más tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Panaszjog: Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan sérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnak: Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +3613911400, Fax: +3613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http: //www.naih.hu A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. Fentieken túlmenően keresetet indíthat az Adatkezelő ellen. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Fenti jogai iránti igényét az xy@gmail.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy az Adatkezelő székhelyére küldött postai levélben terjesztheti elő. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megkereséstől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet a megtett intézkedéseiről.

  1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI:

Cégnév: Kosaras Szabolcs e.v.  Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 8111 seregélyes Fő utca 176., adószám: 56541452-1-27 Képviseli: Kosaras Szabolcs  ügyvezető Telefon: 06 70 518 82 05, e-mail cím: seregtox@gmail.com A Kosaras Szabolcs e. v. adatkezelésével kapcsolatosan felmerülő probléma esetén, az Adatkezelő adatvédelmi ügyekben kereshető munkatársa: Kosaras Szabolcs (telefon: 06 70 518 82 05, e-mail: seregtox@gmail.com). Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles.

  1. ADATFELDOLGOZÓK:

Adatkezelő tevékenysége ellátása érdekében az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe: EZIT Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., cg.: 01-09-968191, e-mail: info@ezit.hu) adatfeldolgozás célja: szerverszolgáltatás érintett adatok köre: a 3. pontban meghatározott adatok. Az adatfeldolgozó a személyes adatokat a feladat teljesítésén kívüli egyéb célra nem használhatja. Microsoft Office 365 (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond WA 98052-7329 USA, a Microsoft magyar nyelvű adatkezelési tájékoztatója a microsoft.com weboldalon az „adatkezelések a Microsoftnál” menüpont alatt érhető el.) adatfeldolgozás célja: felhőszolgáltatás érintett adatok köre: a 3. pontban meghatározott adatok. Az adatfeldolgozó a személyes adatokat a feladat teljesítésén kívüli egyéb célra nem használhatja. A Microsoft Office365 szolgáltatója USA székhelyű gazdásági társaság, amely szerepel azon a GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozat és a 2016/1260. bizottsági végrehajtási határozat alapján felállított EU-USA Privacy Shield List-en, amelyen résztvevő vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést. Az ide történő adattovábbítás nem minősül Eu-n kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye. Az EU-USA Privacy Shield List-ről további tájékoztatás a www.naih.hu/külföldi-adattovábbítás internetes oldalon található. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosításával tájékoztatja az Érintetteket.

  1. AZ ADATOK VÉDELME:

Személyes adatot kizárólag jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célból és ideig kezelünk. Kizárólag olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. Társaságunk védi a személyes adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, valamint az alkalmazott technika megváltozásából adódó hozzáférhetetlenné válás ellen, biztosítjuk a személyes adatok sértetlenségét továbbá azt, hogy a személyes adathoz csak az férjen hozzá, aki erre jogosult vagy akinek az adott adatkezeléssel kapcsolatosan feladata van. Társaságunk kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat az Érintett hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatvédelmi követelményeknek. Adatkezelő ezt a kötelezettségét az adatkezelési tevékenységében résztvevő munkavállalói és adatfeldolgozói részére is előírja. Számítógépeink antivírus programmal és jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett. Az adatokról biztonsági mentéseket készítünk külső adathordozóra, amelynek biztonsági őrzéséről gondoskodunk. Személyes adatokat megbízhatóan zárt helyen elhelyezett saját szerverünkön tároluk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak korlátozott személyi kör férhet hozzá. Személyes adatokat a számítógépeink merevlemezein, továbbá a Microsoft Office 365 felhőszolgáltatásán keresztül felhőben is tárolunk, amelyekhez történő hozzáférés csak jelszóval és megfelelő jogosultsággal lehetséges. Munkavállalóinkat az adat-és információbiztonság követelményeire rendszeresen oktatjuk, az iratkezelés során az adatbiztonság követelményeit betartjuk. Adatvédelmi incidens esetén – az incidenskezelési szabályzatunknak megfelelően – 72 órán belül bejelentést teszünk a felügyeleti hatóságnak és nyilvántartást is vezetünk róla. Budapest, 2019. május 4.